• Ticaret Hukuku

  Büromuzca, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin uyuşmazlıklara, ticari davalara, ticari nitelikli çekişmesiz yargı işlerine, şirketlerin kuruluşu, devralınması, birleşmesi, ayrılması müesseselerine, genel kurulların toplantılarının düzenlenmesine ve bu toplantılarda oluşabilecek uyuşmazlıkların tespitine ve de bu kararların iptaline, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi, ortakların pay haklarının devirlerine, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konusunda hizmetler verilmektedir.

 

 • Fikri mülkiyet hukuku

  Büromuzca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu kapsamından ve bu alandaki sair mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda vekillik hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca Büromuz bünyesinde sicile kayıtlı marka vekilleri de bulunmakta olup bu kapsamda marka tescil başvuruları, marka tecavüzüne dayalı ceza ve hukuk davaları, marka devir ve rehin sözleşmeleri, marka lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi, marka haczi ve satışı gibi konularda hizmet verilmektedir.

 

 • İş Hukuku

  Büromuzca, işe iade davaları, işçilik alacakları (kıdem, ihbar vb.) davaları ve icra süreçleri, arabuluculuk süreçlerinin takibi, iş sözleşmelerinin hazırlanması/incelenmesi, özlük dosyası çalışmaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmetler verilmektedir.

 

 • Tüketici Hukuku

  Büromuzca, il ve ilçe tüketici hakem heyeti başvuruları yapılmakta ve hakem heyeti kararlarına itiraz davaları, ayıplı maldan doğan sorumluluk davaları ile 6592 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun amaç ve kapsamı çerçevesinde tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyucu her türlü dava ve işlem takip edilmektedir.

 

 • Ceza Hukuku

  Büromuzca, şüpheli/sanık, mağdur/katılan/müşteki vekilliği hizmetleri sunulmaktadır. Ceza hukuku alanında önceliğimiz maddi gerçeğe ulaşılmasını sağlamaktır. Bu süreçte yargılamanın adil şekilde yürütülmesi ve müvekkillerimizin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi için için azami özen gösterilmektedir.

 

 • Sağlık Hukuku

  Büromuzca hasta hakları, hekim yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları alanında ve sair sağlık hukuku konularında hizmet verilmektedir.

 

 • Vergi Hukuku

  Vergi Hukuku, devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen, mali hukukun alt dalıdır. Büromuz, müvekkil şirketlerin yapmış olduğu tüm işlemlerin vergisel sonuçları ve riskleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında vergi kanunlarında öngörülen uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi idari çözüm yolları ile yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

 • Kişisel Verilerin Korunması

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun 2. maddesine göre kanun kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu da demektir ki özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir.
  Kişisel verilerin korunması alanında uzmanlaşmış ekibimiz, özel olarak müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bir uyum programı hazırlamakta ve programın uygulanması için destek sağlamaktadır.
  Büromuz bu aşamada müvekkillerinin mevcut veri durumunu tespit ederek veri politikalarını oluşturmakta ve tedbirlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 • Sigorta Hukuku

  Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen hukuk dalıdır. Büromuz tarafından kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalılara ve diğer poliçe lehtarlarına hukuki destek sağlanarak her türlü ihtilafın çözümü için dava süreçlerinin takibini sağlamakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.