Şahsi ve ticari ilişkilerden kaynaklanabilecek icra ve iflas uyuşmazlıkları alanında hizmet vermekteyiz. Hızlı ve etkin çözümün sağlanması için tüm hukuki ve teknolojik imkanlardan yararlanılmaktadır.

İcra ve iflas hukuku kapsamında, icra ve iflas takipleri, itirazın iptali davaları, imzaya ve borca itiraza ilişkin işlemler, istihkak iddialarının sunulması ve dava süreçlerinin takibi, haline münasip ev yahut sair sebeplerle haczedilemezlik itirazlarının yapılması, haciz kaldırma ve dosyanın işlemden kaldırılması taleplerinin sunulması ve takibi, tasarrufun iptali davaları, sıra cetvelinde itiraz davaları, ihalenin feshi davaları, taşınmaz tahliye davaları, ihtiyati haciz davası, ihtiyati hacze itiraz davaları, menfi tespit ve istirdat davaları ve icra hukuku alanındaki tüm dava ve işler yer almaktadır.