6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ZRZ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu (Büro) olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda yasal mevzuat kapsamında öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen azami çabayı gösteriyoruz. Büro, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek veya devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKKda sayılan şekillerde işleyebilecektir.

A-TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

B-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Büro, 6698 Sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde verilerinizi işlemekte olduğundan internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz bakımından veri sorumlusudur.

İnternet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ve bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:

Web sitesi içerisinde yer alan herhangi bir bilgi formunun doldurulması neticesinde paylaşılan her türlü bilgi (Sayılanlarla sınırlı olmamak sunduğunuz isim, soyisim, e-posta adresi ve telefon numarası ve notlar kısmında paylaşılan her türlü bilgi, özgeçmiş içerisinde bulunan her türlü veri,

Kanuni gereklilik sebebiyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi,

İnternet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşleme amaçlarıyla bağlantılı ,sınırlı ve ölçülü olarak olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

C-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

Büro tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,

Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru, öneri, talep ve şikayete cevap verilmesi,

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla,

KVKK 5.ve 6.maddelerinde belirtilen;

İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, büronun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla büronun meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması dahilinde işlenebilecektir.

D- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Büro olarak kişisel verileriniz, KVKK nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin ve faaliyetle sınırlı olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya aktarılabilmektedir.

Bu bağlamda kişisel verileriniz, tarafınızca yetkilendirilen vekil ve temsilcilerle, tevkil yetkisi vermeniz halinde işi yürütmek görevini üstlenen diğer vekil ve temsilcilerle,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yapılacak işin gerekli kıldığı sair resmî kurumlarla,

kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşları ile,

KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

E- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Büromuza başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizle ilgili olarak

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse bilgi talep etme,

c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3.Kişileri bilme,

e. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kvkk’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun tarafınıza tanımış olduğu bu haklara ilişkin taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle büromuza iletebilirsiniz. Talebiniz, tarafımıza ulaştıktan sonra en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz KVKK da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla büro sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ZRZ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Av. Zümbül Nur EZİKOĞLU

Av. Reyhan AYDEMİR

Av. Zeynep SATILMIŞ

0 (232) 503 40 63

Adalet Mah. Ş.Polis Fethi Sekin Cad. No:4 K:21 D:213 Novus Tower Bayraklı/İZMİR